Reklamacije

Reklamacije i zamena

Na kupljene proizvode potrošač može da izjavi reklamaciju putem sajta klikom na ZAHTEV ZA REKLAMACIJU, elektronskim putem na reklamacije@gmobile.rs ili telefonskim putem na broj 0616662666. Uz izjavljenu reklamaciju, potrošač ima obavezu da dostavi dokaz o kupovini (račun, specifikacija porudžbine, potvrda o izvršenom plaćanju), kao i OBRAZAC ZA REKLAMACIJU ROBE.

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu nesaobraznosti, garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene, oštećenja pošiljke u transportu i sl. Kada potrošač izjavi reklamaciju elektronskim putem potvrđuje se potrošaču prijem reklamacije odnosno saopštava broj pod kojim je zavedena reklamacija.

Obaveza je trgovca da na reklamaciju potrošača odgovori u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Odgovor trgovca na reklamaciju sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije ukoliko je prihvata. Ukoliko je reklamacija potrošača prihvaćena, rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Prilikom obrade podataka o ličnosti potrošača, trgovac postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Trgovac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije se prekida kada potrošač primi odgovor trgovca na reklamaciju i nastavlja da teče kada trgovac primi izjašnjenje potrošača.Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor trgovca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora trgovca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom trgovca za rešavanje reklamacije.

Ukoliko je potrebno da se reklamirani proizvod dostavi trgovcu radi utvrđivanja osnovanosti reklamacije, smatra se da je reklamacija primljena i zakonski rokovi teku od trenutka kada roba, u vezi koje se reklamacija izjavljuje, stigne na adresu trgovca.

Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije saglasnost potrošača, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

Potrošač gubi pravo na reklamaciju u slučaju neadekvatnog rukovanja robom i upotrebom robe ili montaže robe koji nije u skladu sa uputstvom za upotrebu/montažu, kao i u slučaju da su opravke ili pokušaji opravki vršeni od strane neovlašćenih lica/servisera.

Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 0616662666, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail reklamacije@gmobile.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Zamena

Kupac može da zatraži zamenu u roku od 14 dana od dana prijema robe. Zamena robe se odnosi na zamenu opreme ili modela. U slučaju zamene roba se, zajedno sa popunjenim Obrascem za zamenu, dostavlja prodavcu elektronski na mail reklamacije@gmobile.rs , i u tom slučaju troškove zamene snosi Kupac.

Obrazac za zamenu dostupan je na sajtu Prodavca www.gmobile.rs i može se slobodno preuzeti kao trajni nosač zapisa.

U slučaju zamene Kupac je u obavezi da robu vrati u fabrickom pakovanju, bez oštećenja i tragova korišćenja, upakovanu na način koji ne oštećuje robu prilikom manipulacije. U suprotnom, Prodavac nije u obavezi da obavi zamenu.

Artikal za koji se vrši zamena, mora imati istu ili veću vrednost od artikla koji se menja, uz doplatu.